Predmet podnikania

 

Montáž beto­nárskej výstuže, zámoč­nícke, zváračské a paličské práce.

 

- Montáž výstuže na stavbách je prevá­dzaná profe­si­onálnymi žele­ziarmi s bohatými skúse­nosťami, u ktorých je istota perfektne vyko­nanej práce. Ročný objem montáže sa pohybuje okolo 2 500ton.

 

 

- Špecia­li­záciou našej spoloč­nosti sú mosty vrátane pilotáži, obchodno–administratívne centra, bytové domy, oporné steny, čističky odpa­dových vôd a pod.

V súčas­nosti firma zamestnáva 45 pracov­níkov v hlavnom pracovnom pomere v profesiách:

- zvárači so základným kurzom – Z-E1
- zváranie plameňom                  — Z-G1
- rezač kovu plameňom               — D-G2
- zvárači so štátnou skúškou        — 111P,111T
- elek­tro­me­chanik stroj. zariadení – Vyhláška 508/2009 Z.z.


Spoločnosť venuje prob­le­matike bezpeč­nosti práce vzhľadom na nebez­pe­čenstvá spojené s pred­metom podni­kania patričnú pozornosť, prevádza pravi­delné školenia, vybavuje svojich pracov­níkov potrebnými ochrannými pros­triedkami a pracov­níkov vysiela na práce so všetkým potrebným pracovným náradím a malou ručnou mecha­ni­záciou. Všetci pracovníci majú platné lekárske prehliadky a doklady o vykonaní pred­pí­saných školení.